مهندس بهرام عدیمی

اسپکترومتری

مهندس بهرام عدیمی ، بازسازي دستگاه هاي قديمي را با بروز رساني نرم افزار و قسمت هايي از سخت افزار و همچنين تغيير بخش هايي از قسمت هاي مکانيکي  آنها انجام ميدهد.

در حال حاضر مهندس بهرام عدیمی با دارا بودن مجموعه اي از مهندسين متخصص، پشتيباني و بازسازي دستگاه هاي بسياري از دانشگاه ها و مراکز صنعتي را برعهده دارد.

Mass Quadrupole دانشگاه شهيد بهشتي- ليزر

Mass Quadrupole ساخت HPدانشگاه شريف -شيمي

Mass آناليز ايزوتوپ جامد و گاز (3 دستگاه تعمير شد)

FTNMR  ژئول همدان دانشگاه بوعلي

FTNMR وريان تهران دانشکده علوم تهران

FTNMR وريان تهران دانشگاه شهيد بهشتي

FTNMR وريان بابلسر دانشگاه مازندران

FTIR بروکر جهادسازندگي

FTIR بروکر صنايع دفاع

img0032img0006 slice03img0033img0015 slice07