مهندس بهرام عدیمی

کوادروپل

طراحي و ساخت کوادروپل Quadropole

اولين کوادروپل ساخت ايران توسط مهندس بهرام عدیمی طراحي و ساخته شده است. طراحي و ساخت ستون با سراميک مخصوص با همکاري سفارش دهنده محصول با دقت ميکرون ساخته شده است .
طراحي و ساخت قسمت RFبا دقت بهتر از 10 ولت در 5 کيلو ولت و همچنين قسمت الکترونيک دستگاه کاملا داخلي و ساخت اين مجموعه ميباشد.
مشخصات دستگاه ساخته شده توسط مهندس بهرام عدیمی:
سرعت اسکن 7000amu/s
رزولوشن بهتر از  1amu
قابليت استفاده از کتابخانه هاي مختلف به طور مثال کتابخانه  nist
دارای رابط GC برای اتصال GC به دستگاه
قابليت استفاده از ورودي جامد Direct Porob
قابليت ورودي API:
1: Cold plasma
2:ICP
دارای رابط LC برای اتصال LC به دستگاه
قابليت SIM )Single Ion Monitoring)
دتکتور مالتي پلير
Ion Source داخلي CI+EI
کنترل جريان فيلامان يا جريان Emission بصورت انتخابي توسط نرم افزار انرژي الکترون
گرم کننده IonBox تا 250 درجه

 QUADRUPOL3

QUADRUPOL2QUADRUPOL1img0043