مهندس بهرام عدیمی

DETECTOR

   

 

 

دستگاه دتکتور گاز شیميایي خردل                    دستگاه دتکتور CO2 به روش IR

 

 

 

دستگاه هاي دتکتور اشعه راديواکتيو گاما             دستگاه دتکتور اشعه راديواکتيو آلفا