مهندس بهرام عدیمی

پزشکی

طراحي و ساخت دستگاه هاي EKGوEEGو EMG/NCV

طراحي و ساخت سسيستم کامپيوتري تيروئيد اسکن